تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 34

دانشجویان DBA

تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 34

جلد تحقیقات حسابداری و حسابرسی

چکیده

    هدف این مقاله بررسی و دستیابی به معیار­هایی است که بتوان به کمک آنها بر تصمیم­های مدیران در زمینه مخارج سرما­یه­ای اثر گذاشت. بدین منظور، نمونه آماری شامل  60 شرکت از بین شرکت­های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره شش ساله 90-85 از طریق تحلیل همبستگی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد، که هم ادراک مدیران و هم ادراک سرمایه­گذاران با در نظر گرفتن متغیرهای جایگزین، بر مخارج سرمایه­ای شرکت­های نمونه تأثیرگذار می­باشد. همچنین هر چه جریان­های نقدی آزاد بیشتر باشد، ارتباط بین ادراک مدیران و بازار از ارزش شرکت و مخارج سرمایه­ای قوی­تر شده و حساسیت متغیر وابسته (مخارج سرمایه­ای) به متغیرهای جایگزین ادراک مدیران و سرمایه­گذاران از ارزش شرکت، افزایش (شدت) می­یابد.

 

واژه­های کلیدی:  بورس اوراق بهادار تهران ؛مخارج سرمایه­ای، جریان نقدی آزاد، نظریه­ نمایندگی، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری.

طبقه‌بندی JEL: M410

شماره نشریه: 
34
فصل انتشار: 
سال انتشار: