تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 34

دانشجویان DBA

تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره 34

جلد تحقیقات حسابداری و حسابرسی

چکیده

برخي نظريه ها حاكي از اين است كه هموار سازي سود مي تواند عملكرد آينده­ي شركت را پيش بيني كند و اطلاعات مفيدي را در اختيار ذينفعان قرار دهد. هدف این پژوهش آزمون اين نظريه در بورس تهران است. با استفاده از دو معيار پایداری سود و سياستهاي تقسيم سود به عنوان شاخصه هایی برای پيش بيني عملکردآینده در شرکتهايي كه مبادرت به هموارسازي سود نموده اند اين هدف دنبال شده است. اطلاعات مالي از 66 شرکت عضو نمونه بين سال هاي 1387 الي1391 استخراج شده است و برای آزمون فرضیه ها نيز، از رگرسیون خطی چندگانه و لجستیک استفاده گرديده است. يافته ها نشان می‌دهد، هموار سازی سود تأثیر منفی و معناداری بر پایداری سود دارد. اما تاثيرمعنا داري بر سياستهاي تقسيم سود ندارد. اين يافته ها بدان معناست كه هموارسازي سود با قصد ارائه اطلاعات مفيد صورت نمي گيرد و در جهت پيش بيني سود و تقسيم سودهاي آتي نيست.

 

واژه های کلیدی: هموارسازي سود ، پایداری سود، پايداري سیاستهای تقسیم سود، عملكرد آينده

 

شماره نشریه: 
34
فصل انتشار: 
سال انتشار: