تعاملاتی در باب رابطه تئوری و اجرا در حسابداری مدیریت

دانشجویان DBA

تعاملاتی در باب رابطه تئوری و اجرا در حسابداری مدیریت

چکیده

در دهه های اخیر شاهد رشد و توسعه مبانی نظری حسابداری مدیریت به عنوان بخشی از رشته حسابداری و شاخه ای از علوم اجتماعی در دانشگاهها بوده ایم که موجب افزایش اعتبار رشته حسابداری شده است. اما چالشهای پیش روی حسابداری مدیریت و ناتوانی حسابداری مدیریت در حفظ جایگاه کنونی، هر روز بیشتر نمود می یابد. عدم ارائه روشهای نوین همگام با پیشرفتهای جدید، زیر نفوذ قرار گرفتن حسابداری مدیریت توسط سایر رشته ها و تاریخچه پر افت و خیز حسابداری مدیریت نمونه ای از این چالشهاست. اما آنچه بیش از پیش موجب تضعیف موقعیت کنونی حسابداری مدیریت شده است عدم ارتباط میان حوزه‌های نظری و حوزه‌های عملی در حسابداری مدیریت است. توجه بیشتر محققان حسابداری به جنبه های نظری و توجه کمتر به بررسی روشها و ویژگیهای عملی و موضوعات و مشکلات اجرایی به عنوان منبع فنی و محرک حسابداری مدیریت دلیل اصلی این چالش است.

مقاله حاضر سعی دارد دلایل علاقمندی مضاعف محققان رشته حسابداری به حوزه‌های نظری حسابداری مدیریت و همچنین عدم ارتباط میان تئوری و اجرا را در سالهای گذشته مورد بررسی قرار داده و معتقد است محققان حسابداری می بایست تمرکز بیشتری بر بررسی روشها و ویژگیهای اجرایی به عنوان منبع محرک جهت توسعه این شاخه جذاب حسابداری داشته باشند تا بتوانیم همانند گذشته شاهد ارائه روشهای نوین در آن باشیم.

واژگان کلیدی: حسابداری مدیریت، علوم اجتماعی،  حوزه نظری[1]، حوزه عملی[2][1] Theory

[2] practice

 

نویسندگان: 
شماره نشریه: 
37
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: