تعیین رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده وبازه سهام تعدیل شده براساس ریسک

دانشجویان DBA

تعیین رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده وبازه سهام تعدیل شده براساس ریسک

هدف از اين تحقیق، تعیین رابطه بين ارزش افزودة اقتصادي پالايش شده (REVA) و بازده سهام تعديل شده بر اساس ريسک است. جهت نیل به اين هدف، تحقیق حاضر با آزمون یک فرضيه اهم و سه فرضیه اخص انجام شده است. فرضيه اهم به این صورت می¬باشد: بين ارزش افزودة اقتصادي پالايش شده (REVA) و بازده سهام تعديل شده بر اساس ريسک رابطه وجود دارد. و سه فرضیه اخص به این صورت می¬باشد: بين ارزش افزودة اقتصادي پالايش شده (REVA) و بازده سهام تعديل شده بر اساس ريسک کل (RVAR) رابطه وجود دارد. بين ارزش افزودة اقتصادي پالايش شده (REVA) و بازده سهام تعديل شده بر اساس ريسک سيستماتيکRVOL) ) رابطه وجود دارد. بين ارزش افزودة اقتصادي پالايش شده (REVA) و بازده تفاضلي سهام رابطه وجود دارد.این تحقیق براي دوره زمانی 5 ساله، 1384 الی 1388، انجام شده است. آزمون فرضیه‌ها به صورت بررسی سال به سال انجام شده است.
در اين تحقیق براي جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات از روش كتابخانه‌اي- اسنادی استفاده شده است.برای مطالعه ادبیات تحقیق و بررسی پیشینه تحقیق از مطالعه كتابخانه‌اي استفاده شده است. از بانکهای اطلاعاتی و سایتهای اینترنتی اطلاعات مربوط به متغیرها استخراج گردیده است. داده‌هاي مالي مورد نياز با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران، گزارش‌هاي هفتگي، ماهنامه بورس اوراق بهادار و نيز با استفاده از نرم‌افزارهاي تدبيرپرداز، ره‌آورد نوین و صحرا گردآوري شده است.با توجه به اینکه توزیع جامعه آماری نرمال نبود بدین علت براي تجزيه و تحليل آماري داده‌ها و آزمون فرضيه‌هاي تحقیق، از ضريب همبستگي اسپیرمن استفاده شده است که آزمون معادل ناپارامتریک ضریب پیرسون می باشد.
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري فرضيه‌هاي تحقیق نشان مي‌دهد كه رابطه معناداری بین ارزش افزودة اقتصادي پالايش شده و بازده سهام تعديل شده بر اساس ريسک کل وجود ندارد. این در حالی است که فقط در سال 1387 بین ارزش افزودة اقتصادي پالايش شده و بازده سهام تعديل شده بر اساس ريسک سيستماتيکرابطه معنی دار وجود دارد.همچنین فقط در سال 1387 بين ارزش افزودة اقتصادي پالايش شده و بازده تفاضلي سهام رابطه معنی داری وجود دارد. برای بقیه سال ها بین ارزش افزودة اقتصادي پالايش شده با بازده سهام تعديل شده بر اساس ريسک سيستماتيک و بازده تفاضلي سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.

شماره نشریه: 
4
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: