تعیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق های مشترک سرمایه گذاری

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

تعیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق های مشترک سرمایه گذاری

چکیده

در این تحقیق ، رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود را در صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادیم. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است.از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد.

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی می باشد.جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر صندوق های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال های 1392  _ 1388) می باشد.در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به 79 شرکت جمع آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد 60 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی، محقق با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

فرضیه های تحقیق عبارتند از :

  1. بين عدم تقارن اطلاعاتی و مديريت سود صندوق های مشترک سرمایه گذاری بزرگ رابطه مستقیم وجود دارد.
  2. بين عدم تقارن اطلاعاتی و مديريت سود صندوق های مشترک سرمایه گذاری کوچک رابطه معکوس وجود دارد.
  3. بين عدم تقارن اطلاعاتی و مديريت سود صندوق های مشترک سرمایه گذاری با اهرم مالی بالا رابطه مستقیم وجود دارد.
  4. بين عدم تقارن اطلاعاتی و مديريت سود صندوق های مشترک سرمایه گذاری با اهرم مالی پایین رابطه معکوس وجود دارد.
شماره نشریه: 
32
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: