توازن میان حسابرسی و بازاریابی صفحه 31-18

دانشجویان DBA

توازن میان حسابرسی و بازاریابی صفحه 31-18

چکیده:

این مطالعه به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه نگرش حسابرسان نسبت به بازاریابی و اهمیت این حرفه برای آن‌ها می‌تواند بر ایجاد تعادل میان فعالیت‌های حسابرسی و بازاریابی مؤثر باشد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر تغییر محیط کار حسابرسان بر رابطه میان دو حرفه حسابرسی و بازاریابی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حسابرسانی که نگرش مثبتی به بازاریابی دارند، زمان بیشتری را در مقایسه با حسابرسانی که نگرش مثبت کمتری دارند صرف فعالیت‌های بازاریابی می‌کنند. به‌علاوه حسابرسانی که فعالیت‌های بازاریابی را مهم می‌دانند، زمان قابل‌توجهی را صرف فعالیت‌های بازاریابی می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهند که فاصله نظری میان حرفه حسابرسی و حرفه بازاریابی در عمل همانند گذشته وجود ندارد.

شماره نشریه: 
21
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: