توسعه پايدار پیامد حسابداری و بازاریابی سبز و مسئولیت پذیری اجتماعی با تاکید بر راهبری شرکتی

دانشجویان DBA

توسعه پايدار پیامد حسابداری و بازاریابی سبز و مسئولیت پذیری اجتماعی با تاکید بر راهبری شرکتی

مفهوم توسعه پایدار برگرفته از مسئولیت اجتماعی دولت و ارکان اجرايي آن یعنی شرکت ها و سازمان هاست. سازمان ها و شرکت ها به عنوان مجریان اهداف و برنامه های دولت در تلاش اند تا با ایفای مسئولیت اجتماعی خود از طریق گزارشگری درست و به موقع نقش خود را به نحو مطلوب ایفا نمایند. این موضوع سبب شده است که دولت ها از طریق اجرای بعضی از برنامه های خاص مثل اجرای برنامه های راهبری شرکتی و تهیه گزارش های خاص از جمله گزارشگری اجتماعی و گزارشگری زیست محیطی و توسعه بازاریابی سبز به عنوان فرهنگی فراگیر، به ایفای مسئولیت پرداخته و امکان توسعه پایدار را فراهم آورند. در این مقاله در صددیم تا با بیان نقش اجتماعی سازمان ها و اخلاق تجاری در سطح سازمانی به تبیین ارتباط بین راهبري شركتي، بازاریابی سبز، گزارشگري اجتماعي، دولت و توسعه پایدار بپردازیم. بررسی ها نشان می دهد که سازمان ها و شرکت ها به عنوان مجریان فرامین و دستورهای دولتی نقش مهمی در جهت توسعه پایدار ايفا مي كنند و رشد و توسعه گزارشگري اجتماعي به عنوان یک ابزار می تواند به دولت ها در فرآيند توسعه پایدار کمک نماید. هدف نهايي اين مقاله، ارائه زنجيره اي نو در خصوص تبيين ارتباط بين بازاریابی سبز، مسئوليت اجتماعي شركت ها، راهبري شركتي و توسعه پايدار از طريق معرفي دامنه هاي جديد حوزه ي فعاليت گزارشگري مالي است.

شماره نشریه: 
32
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: