جریان های نقد آزاد: اهمیت، کاربرد و نقش آن در مدیریت سود

دانشجویان DBA

جریان های نقد آزاد: اهمیت، کاربرد و نقش آن در مدیریت سود

یکی از معیار‌های ارزیابی عملکرد و ارزیابی سلامت مالی واحد‌های تجاری جریان‌های نقد آزاد(FCF ) است که برای اولین بار توسط جنسن مطرح شد. جریان‌های نقد آزاد می‌تواند کاربرد‌های مهم و مفیدی برای سهامداران و مدیران واحد‌های تجاری داشته باشد. مسأله‌ی مهمی که در مورد جریان‌های نقد آزاد مطرح است مشکلات نمایندگی وجوه مذکور است. طبق تحقیقات جنسن مدیران در شرکت‌هایی با جریان‌های نقد آزاد زیاد و رشد کم به احتمال زیاد برای حفظ منافع خود دست به مدیریت سود می‌زنند. تحقیقات مختلفی که بعد از تحقیق جنسن در این زمینه انجام گرفت نیز مؤید مدیریت سود در چنین شرکت‌هایی است. در این مقاله به تعاریفی که توسط افراد مختلف از جریانهای نقد آزاد صورت گرفته است اشاره شده سپس اهمیت و کاربرد وجوه مذکور برای سهامداران، سرمایه‌گذاران و همچنین مدیران واحد‌های تجاری مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه چندین نسبت که مربوط به جریان‌های نقد آزاد است بیان می‌شود. در آخر نیز نقش جریان‌های نقد آزاد به عنوان محرکی برای مدیریت سود در واحد‌های تجاری و عواملی که بنا به تحقیقات انجام یافته می‌توانند این انگیزه را تعدیل کنند مورد بررسی قرار می‌گیرد

شماره نشریه: 
2
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: