حسابرسی دیجیتالی

دانشجویان DBA

حسابرسی دیجیتالی

چکیده

   هدف این مقاله بررسی شواهد دیجیتالی می باشد . با پیشرفت های تکنولوژی، فنون رایانه ی حسابرسی راهنمای بزرگی برای حسابرسان می باشد، به هر حال حسابرسان نیازمند رویکرد جدید حسابرسی برای جمع اوری شواهد دیجیتالی می باشند.این رویکرد باید اطلاعات مهم و حساس را نشان دهد.بیشتر اقدامات قانونی علیه حسابرسان ناشی از فقدان شواهد قابل اطمینان می باشد. تعین این که شواهد دیجیتالی که حسابرس جمع آوری می کند مناسب و قابل اطمینان است یک چالش است. این مقاله بعضی  فنون در جمع آوری و ارزیابی شواهد دیجیتالی را  پیشنهاد می دهد. نتایج نشان می دهد که حسابرسان باید همگام با پیشرفت فناوری راه های مناسب کسب شواهد را فرا گیرند تا بتوانند شواهد ی مناسب برای اظهارنظر داشته باشند.

 واژه های کلیدی : شواهد حسابرسی، شواهد دیجیتالی، حسابرس

 

شماره نشریه: 
37
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: