دانش و پژوهش حسابداری-سال دهم-شماره 38

دانشجویان DBA

دانش و پژوهش حسابداری-سال دهم-شماره 38

چکیده مقدمه:

پژوهش حاضر در تلاش است تا رابطه بین سطوح مختلف سود حسابداری در گزارشهای میان دوره ای را با فرصت سرمایه گذاری ایجاد شده مورد سنجش قرار دهد. روش پژوهش: در این پژوهش سه فرضیه ، تاثیر انواع سودهای میان دوره ای بر فرصت سرمایه گذاری با روش رگرسیون و با استفاده از SPSS برازش می شود. جامعه و نمونه مورد بررسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس در قلمرو سالهای 86-90 می باشد. یافته ها: نتیجه پژوهش حاکی از این است که سرمایه گذار در کنار دیگر عوامل موثر بر تصمیم گیری روند سود را نیز بررسی می کند . در این پژوهش سود خالص و سود عملیاتی میان دوره ای رابطه معنی داری با فرصت سرمایه گذاری نشان ندادند ولی سود ناشی از فعالیتهای عادی میان دوره ای رابطه معنی داری با فرصت سرمایه گذاری نشان داد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش در خصوص فرضیه اول ( سود خالص ) و فرضیه سوم (سود عملیاتی) رابطه معنی داری را با فرصت سرمایه گذاری نشان ندادند ولی فرضیه دوم (سود ناشی از فعالیتهای عادی) با فرصت سرمایه گذاری رابطه معنی داری داشت لذا با توجه به پیشینه پژوهش نیاز به تجزیه و تحلیل حاصل از پژوهش لازم به نظر میرسد . واژه های کلیدی: گزارشهای مالی میان دوره ای – سود عملیاتی – سود ناشی از فعالیتهای عادی – سودخالص - فرصت سرمایه گذاری

شماره نشریه: 
38
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: