دانش و پژوهش حسابداری-سال دهم-شماره 38

دانشجویان DBA

دانش و پژوهش حسابداری-سال دهم-شماره 38

عنوان مقاله: تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده

چکیده :

هدف از این تحقیق بررسی خصوصی سازی و ارزیابی اثربخشی آن بر عملکرد شرکت¬های واگذار شده می¬باشد. در این مقاله که بر اساس مطالعات و تجربیات محققین دیگر انجام شده، خصوصی سازی به عنوان عاملی مهم در جهت رشد اقتصادی معرفی شده است. مروری بر مطالعات تجربی سایر کشورها، تأثیر مثبت خصوصی سازی را بر عملکرد و کارایی عملیاتی شرکت¬ها نشان می¬دهد. اما نتایج به دست آمده از تحقیقات داخل کشور گویای این حقیقت است که، فرآیند خصوصی سازی در ایران نه تنها تأثیری بر عملکرد شرکت¬های واگذار شده نداشته بلکه در برخی مواقع باعث کاهش کارایی عملیاتی شرکت-ها نیز شده است که از عمده دلایل این امر می¬توان به عدم انتقال مدیریت همراه با مالکیت و فقدان کارایی مدیریتی، نگاه درآمدی به واگذاری¬ها، ناکارایی بازار سرمایه و عدم بکارگیری روش صحیح جهت پیاده سازی خصوصی سازی در کشور اشاره کرد. واژه¬های کلیدی: خصوصی سازی، عملکرد، کارایی، اصل 44

نویسندگان: 
شماره نشریه: 
38
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: