دانش و پژوهش حسابداری-سال دهم-شماره 38

دانشجویان DBA

دانش و پژوهش حسابداری-سال دهم-شماره 38

عنوان مقاله: آموزش انتقادي حسابداري در خدمت توسعه پايدار

چکیده: همزمان با پشت سر گذاشتن دهه آموزش برای توسعه پایدارِ سازمان ملل متحد، این مقاله اهمیت و ضرورت آموزش انتقادی حسابداری را در تحقق توسعه پایدار مطرح می‌کند. پس از تبیین نقش آموزش و تفکر انتقادی در توسعه پایدار جوامع، ریشه‌های نظری این مفاهیم مورد بحث قرار گرفته است. در نهایت ضمن تشریح جایگاه حسابداری در ایجاد روابط اقتصادی-اجتماعی پایدار، به چالش‌های موجود در آموزش انتقادی حسابداری پرداخته شده است. واژگان کلیدی: توسعه پایدار، آموزش برای توسعه پایدار، آموزش انتقادی حسابداری، تفکر انتقادی

نویسندگان: 
شماره نشریه: 
38
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: