دانش و پژوهش حسابداری-سال دهم-شماره 38

دانشجویان DBA

دانش و پژوهش حسابداری-سال دهم-شماره 38

عنوان مقاله: فناوری های اطلاعاتی: چالش و فرصت سیستمهای مدرن حسابداری مدیریت

چکیده :

پس از سالهای آغازین دهه 1990 ، زمانی که مطالعات خوبی در زمینه تاثیرات غیرمستقیم در حیطه حسابداری مدیریت به انجام رسید، به نظر می رسد در حال حاضر، تحقیقات بیشتر بر تجزیه و تحلیل رابطه مستقیم بین فناوری های اطلاعاتی (IT) و سیستمهای حسابداری مدیریت (MAS) متمرکز شده اند. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل این رابطه به عنوان چالش و فرصتی برای سیستمهای مدرن حسابداری مدیریت در سازمانهای نوین می باشد. برای انجام این تحلیل، مقاله حاضر طرحی را در مورد سیستمهای حسابداری مدیریت منسجم و منعطف برای شرکتهایی که در محیط رقابتی امروز از جایگاه مناسبی برخوردارند، ارائه می کند. سپس، مزیتها و کاستی های ابزارهای جدید تکنولوژیکی موجود را بررسی نموده و نهایتاً مناسب ترین پاسخ برای توجیه سیستم اطلاعاتیِ پیشنهادی ارائه می گردد.

نویسندگان: 
شماره نشریه: 
38
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: