دانش و پژوهش حسابداری شماره 47

دانشجویان DBA

دانش و پژوهش حسابداری شماره 47

جلد دانش و پژوهش حسابداری

چکیده:

    در این مقاله ارتباط بین سیستم‌های بها‌یابی، در دروس حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت با استفاده از نقشه‌های مفهومی ارائه شده توسط کاپلن گرینبرگ و ویلنر (2015)، بازگو شده است که ارتباط و مقایسه بین سیستم‌ها را در چهار لایه نشان داده‌اند. نقشه‌های مفهومی، ارائه بصری موضوعات مورد بررسی بر اساس تئوری یادگیری معنی‌دار آزوبل می‌باشند؛ با این عقیده که یادگیری از طریق جذب مفاهیم جدید در چارچوب مفهومی‌‌ایی رخ می‌دهد که وجود دارد و یادگیرنده از آن آگاهی دارد (تئوری یادگیری معنی‌دار آزوبل 1963). آزوبل اشاره می‌کند بر اینکه ارتباط مفاهیم جدید با دانش اکتسابی قبلی در نتیجه‌ی یادگیری معنی‌دار مرتبط هستند. علیرغم اینکه شروع دروس حسابداری مالی با ارائه معادله حسابداری است، شروع دروس حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت، بدون ارائه چارچوبی از آنها سپری می‌شود. این نقشه‌ها چارچوبی را برای یکپارچه‌سازی موضوعات دروس حسابداری مدیریت و بهای تمام شده به منظور افزایش یادگیری، فراهم می‌آورد. چارچوب، نقشه‌های مفهومی سلسله مراتبی را به عنوان مکانیزم یکپارچه‌سازی بکار می‌برد. تفاوت بین یادگیری معنی‌دار و یادگیری طوطی‌وار این است که در یادگیری معنی‌دار می‌توانیم بین مطالب جدید و مطالبی که قبلا" آموختیم، ارتباط برقرار کنیم و این یادگیری وقتی به وجود می‌آید که ابتدا برای ایجاد ذهنیت صحیح، معرفی از مفاهیم داشته باشیم و سپس موضوعات را به تفضیل بررسی کنیم.

کلمات کلیدی: نقشه های مفهومی،تئوری یادگیری معنی‌دار، سیستم‌های بهایابی

دکتر ناصر پرتوی-dr partovi naser-naser partovi

 

شماره نشریه: 
47
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: