دانش و پژوهش حسابداری شماره 47

دانشجویان DBA

دانش و پژوهش حسابداری شماره 47

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی و مقایسه مشارکت در فرایند مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی دولتی وخصوصی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 594 از اساتید سه موسسه آموزش عالی دولتی و سه موسسه آموزش عالی خصوصی مالزی می باشد. در فرایند تجزیه وتحلیل داده ها چرخه فرایند مدیریت دانش در 6 مرحله خلق دانش، کسب دانش، سازماندهی، ذخیره سازی، انتشار و کاربرد پیشنهاد شد. بر اساس این چرخه مدیریت دانش موسسات دولتی وغیر دولتی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتیجه ارزیابی نشان می¬دهد تفاوتها ی معنی داری بین روشها و فرایند مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی دولتی وغیر دولتی وجود دارد. نتایج یافته موجود میزان دانش و آگاهی را افزایش می-دهد و راهبردهای اولیه برای موسسات آموزش عالی را همانند سازمان های متمرکز بردانش در تعیین استراتژی و چگونگی اجرای کامل و مناسب فرایندهای مدیریت دانش را فراهم می کند. واژه های کلیدی: مدیریت دانش ،آموزش خصوصی ،آموزش دولتی ، خلق دانش

دکتر ناصر پرتوی-dr partovi naser-naser partovi

 

شماره نشریه: 
47
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: