دانش و پژوهش حسابداری شماره 48

دانشجویان DBA

دانش و پژوهش حسابداری شماره 48

جلد دانش و پژوهش حسابداری

چکیده:

دردنیای کنونی و نوین بنگاههای اقتصادی و سازمان ها برای موفقیت و تداوم فعالیت خودنیاز به داشتن روشی مناسب پرداخت پاداش ، متناسب با بازده حجم فعالیت برای مدیران ونیروی انسانی خود امر ضروری می دانند به نوعی بنگاههای اقتصادی , تحولات روبه رشد خود رابا تصویب روش پرداخت مناسب پاداش و تشویق مدیران خلاق و دانش آفرین تضمین می کنند پرداخت پاداش مناسب موجب انگیزش می گردد و ایجاد انگیزه در افراد موجب تحرک آنها برای تلاش بیشتر و حس تعهد می شود .باید اذهان داشت نقش مدیران توانمند منابع انسانی در عصر کنونی درجهت تولید ثروت بی بدیل و بی جایگزین است .دیدن این دستاورد توسط کارفرمایان موجب احترام بیشتر و محترم شمردن این مدیران می شود .دراین مقاله به بررسی تاثیر استفاده از پرداخت پاداش وانواع تشویق درسازمان هاو بنگاههای اقتصاد خواهیم پرداخت.

دکتر ناصر پرتوی-dr partovi naser-naser partovi

 

شماره نشریه: 
48
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: