دانش و پژوهش حسابداری شماره 49

دانشجویان DBA

دانش و پژوهش حسابداری شماره 49

جلد دانش و پژوهش حسابداری

چکیده

دانشجویان حسابداری اغلب واحد درسی حسابداری صنعتی (مدیریت ) مقدماتی را با نبود یک چارچوبی که با آن بتوانند مواد درسی را سازماندهی کنند دریافت می کنند. آن ها معمولا قبل از این واحد درسی یک واحد درسی در مورد حسابداری مالی مقدماتی می خوانند که در آن معادله حسابداری چنین چارچوبی را فراهم می آورد که همین موضوع نبود چارچوب در واحد درسی بعدی را بیشتر نمایان و مشکل دار کرده است. این مقاله برای یکپارچه کردن موضوعات درس حسابداری صنعتی(مدیریت) یک چارچوب فراهم آورده تا سطح یادگیری را بالا ببرد. این چارچوب نقشه های مفهومی سلسله مراتبی را به عنوان یک مکانیزم یکپارچه به کار می برد. در واقع نقشه های مفهومی یک روش ارائه بصری(دیداری) بر اساس تئوری های یادگیری و آگاهی بخشی فراهم می آورد. تئوری "یادگیری از طریق همانند سازی" فرض می کند که تفاوت بین یادگیری معنی دار و یادگیری طوطی وار به این بستگی دارد که آیا اطلاعات جدید با دانش موجود مرتبط است یا نه. یادگیری معنی دار معمولا در شرایطی اتفاق می افتد که ابتداعا مفاهیم کلی و سپس جزئیات پشتیبانی کننده این مفاهیم کلی ارائه می شود. نقشه های مفهومی سلسله مراتبی نیز معمولا به سبکی سازماندهی می شوند که در آن ها به طور کلی مفاهیم فراگیر و کلی تر در قسمت های بالایی نقشه و مفاهیم مشخص تر به تدریج در زیر آن مرتب می شوند. نقشه های مفهومی راهی است برای توسعه تفکر منطقی و مهارت های مطالعه با آشکار کردن روابط و کمک کردن به دانشجویان برای اینکه ببینند چگونه ایده های فردی یا نظریات منحصر به فرد یک کل بزرگتر را شکل می دهند. مقاله حاضر بحث مفصلی از چگونگی به کارگیری نقشه های مفهومی به عنوان بخش اصلی در یک درس ارائه می دهد که می تواند به معلمان کمک کند تا تدریس خود را به یک روش منطقی با هدف بالا بردن سطح یادگیری دانشجویان سازماندهی کنند.

واژگان کلیدی: نقشه های مفهومی، هزینه تولید، سیستم های بهای تمام شده، تئوری یادگیری از طریق همانند سازی

شماره نشریه: 
49
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: