دانش و پژوهش حسابداری شماره 49

دانشجویان DBA

دانش و پژوهش حسابداری شماره 49

چکیده:

در این مقاله سعی شده مفاهیم مربوط به اقلام تعهدی

بسط داده و نشان داده شود که چگونه این مفاهیم با مفاهیم مختلف دیگر ارتباط دارند. در ابتدا ساختار یک قلم تعهدی تجزیه و تحلیل می گردد. اقلام تعهدی داراییها و بدهیها را به دو دسته تقسیم می کنند: 1- وجه نقد و داراییها و بدهیهای نزدیک به آن و 2- سایر انواع داراییها و بدهیها.

بر اساس این تقسیم بندی داراییها و بدهیها، می توان اجزای آن را در معادله ی اساسی زیر اندازه گیری نمود:                    سود جامع= خالص اقلام تعهدی + سود نقدی

مقاله با بحث در مورد اینکه چگونه خالص اقلام تعهدی به رشد فعالیتهای عملیاتی شرکت مرتبط می­شود و تشریح این مطلب که کدامیک از اجزای سود می تواند حاوی اطلاعات و یا گمراه کننده باشد، ادامه می یابد. این موضوع با بحث راجع به کیفیت سود و نقش محافظه کاری در حسابداری جمع بندی می­شود. در ادامه مقاله در مورد اینکه چگونه می توان تشخیص داد که آیا اقلام تعهدی دوره احتمالا به صورت مغرضانه بیش نمایی یا کم نمایی شده، صحبت می شود. مقاله با لیستی از پیشنهادات برای تحقیقات آتی پایان می یابد.

واژه های کلیدی: اقلام تعهدی، سود نقدی، جریانات نقدی 

 

نویسندگان: 
شماره نشریه: 
49
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: