دانش و پژوهش حسابداری شماره 49

دانشجویان DBA

دانش و پژوهش حسابداری شماره 49

چکیده

حسابرسی عملکرد و خدمات مرتبط با آن از جمله ابزارهایی هستند که با هدف یاري رساندن به مدیران، براي هدایت و رهبري بهتر واحدهاي اقتصادي شکل گرفته، تا با ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه ي اقتصادي در بنگاه هاي اقتصادي و ارائه ي پیشنهادهاي عملی، مدیران را در اداره ي بنگاه کمک کند و شامل ارزیابی کیفی ابزارهاي در اختیار مدیریت است. بر این اساس زمینه براي بهبود به سازي اجراي یک طرح، برنامه یا عملکرد سازمان و ارتقاي کیفیت اجراي کارها، هر چه بیشتر و بهتر فراهم می شود. در این مقاله ابتدا به بررسی اجمالی مفاهیم، اهداف، مزایا و کارکردهاي متمایز حسابرسی عملکرد پرداخته می شود. تبیین ضرورت حسابرسی عملکرد و نقش آن در نظام پاسخ گویی و ارتقاي بهره وري و بسترسازي لازم براي اجراي این نوع حسابرسی از دیگر اهداف به شمار می آید. بحث در خصوص چالش ها و مشکلات احتمالی و در پایان دستیابی به راه کارهاي مناسب از دیگر موضوعات مورد بحث می باشد.

 

واژگان کلیدي:

حسابرسی عملکرد، کارایی، اثربخشی

شماره نشریه: 
49
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: