رابطه جریان‌های نقدی سرمایه‌گذاری و اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

پیام خطا

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/iranianaacom/public_html/includes/file.phar.inc).

رابطه جریان‌های نقدی سرمایه‌گذاری و اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

مقاله حاضر خلاصه‌ای از پژوهشي است كه به‌منظور بررسي رابطه جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. مفيد بودن اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدي در ارزيابي فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ضرورت اين پژوهش را نشان می‌دهد. قلمرو مکاني و زماني تحقيق شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد كه طي سال‌های 1388 تا پايان سال 1392 در بورس فعاليت داشته و سال مالي آن‌ها منتهي به 29 اسفندماه بوده و طي دوره زمانی تحقيق حداقل یک‌بار افزايش سرمایه داده باشند. در این پژوهش با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه برای جامعه معين نمونه‌های آماري در نظر گرفته‌شده مورد آزمون قرارگرفته است. روش تحقيق، توصيفي از نوع همبستگی است که ارتباط اهرم مالی و جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را با استفاده از مدل‌های آماري همبستگي مورد آزمون قرار داده و نتایج حاصل از بررسی بر روی نمونه‌های آماري به‌کل جامعه تعميم داده‌شده است. نتايج پژوهش حاکی از آن است كه بين جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود ندارد.

شماره نشریه: 
36
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: