رابطه سیاست تقسیم سود با جریانهای نقدی آزاد و سودهای آتی (صفحه 73-58)

دانشجویان DBA

رابطه سیاست تقسیم سود با جریانهای نقدی آزاد و سودهای آتی (صفحه 73-58)

چکیده :

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین سودهای آتی و جریان های نقد آزاد با سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. در این تحقیق سود هرسهم سال آتی،سود هر سهم دو سال آتی و جریان های نقد آزاد به عنوان متغیرهای مستقل و نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام ، سود هر سهم شرکت در سال جاری، اندازه شرکت و فرصت‌های سرمایه گذاری به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر روی سیاست تقسیم سود شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 125 شرکت  طی سال های 1381 تا 1391 در سطح اطمینان 95%    نشان می دهد  بین سود هر سهم سال آتی ، سود هر سهم دو سال آتی  و جریانهای نقدی آزاد با  نسبت سود تقسيمي(سیاست تقسیم سود) شركت های پذیرفته شرکت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

شماره نشریه: 
26
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: