رابطه كيفيت سود و استقلال حسابرس (الگويي بر تحقيقات مشاهده ای)

دانشجویان DBA

رابطه كيفيت سود و استقلال حسابرس (الگويي بر تحقيقات مشاهده ای)

در اين مقاله استقلال حسابرس مستقل از ديدگاه هاي مختلف بررسي و ماهيت آن نيز تشريح گرديده است. پس از آن عوامل موثر بر استقلال حسابرس تبيين شده است از سوي ديگر ابعاد مختلف مقوله كيفيت سود مورد بحث قرار گرفته و چگونگي ارتباط آن با استقلال حسابرس تشريح شده است در اين راستا ميزان اقلام تعهدي اختياري و ارائه مجدد سود بعنوان معيارهايي از كيفيت سود طرح و ميزان حق الزحمه هاي خدمات غير حسابرسي و نسبت آن به كل حق الزحمه هاي دريافتي موسسات حسابرسي نيز بعنوان عامل موثر در استقلال حسابرس فرض گرديده است با توجه به كمبود تحقيقات مشاهده ای در اين خصوص بويژه پژوهشهاي مبتني بر مدلهاي آماري، لذا اين مقاله سعي بر آن دارد تا ضمن ارائه مدلهاي مذكور بستر مناسب براي آشنايي و بكارگيري اين نوع مدلها را در تحقيقات علمي فراهم آورد. از طرفي ديگر بسياري از داده هاي اين نوع مدل ها مي بايست از سوي جامعه حسابداران رسمي در اختيار پژوهشگران قرار گيرد و يا اينكه جامعه بعنوان يك مرجع رسمي و حرفه اي، تحقيقاتي در اين خصوص انجام دهد. شايان توجه است كه نتايج تحقيقات مي تواند نگرش وسيع و جامعي را در خصوص سطح كيفيت حسابرسي در كشور فراهم نموده و موجب ارتقاء سطح افشاء و شفافيت مالي در كشور گردد

شماره نشریه: 
33
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: