رابطه ویژگی های شرکت با ساختار سرمایه آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

رابطه ویژگی های شرکت با ساختار سرمایه آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

از دیرباز به حداقل رساندن هزینه تأمین مالی و به تبع آن افزایش ارزش بازار سهام شرکت ها به عنوان یک مساله عمده و مهم در ادبیات مالی مطرح بوده است. عوامل موثر بر نگرش مدیران مالی در ارتباط با منابع و مصارف سرمایه، چرایی و چگونگی انتخاب منبعی خاص با توجه به مقتضیات محیط برون سازمانی و نیز پدیده های غالب و ویژگی های درون سازمانی تعیین می شود. در تحقیق حاضر تأثیر برخی ویژگی های شرکت نظیر اندازه شرکت، ساختار دارایی، سودآوری، رشد مورد انتظار، نسبت پوشش هزینه بهره، نسبت آنی و بازده دارایی ها بر ساختار سرمایه شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت.با استفاده از روش نمونه گیری غربالگری تعداد 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخابی در بازه زمانی 1387-1381 انتخاب گردیده است. براي انجام اين كار از تركيب داده هاي مقطعي و سري زماني (داده هاي تلفيقي) رابطه بين متغيرها ارزيابي و آزمون مي شود. ابتدا آزمون F و هاسمن براي برآورد مدل انجام شده است تا بهترين مدل از ميان داده هاي تلفيقي معمولي یعنی اثرات ثابت و اثرات تصادفي انتخاب گردد. در اين راستا از نرم افزار 6Eviews بهره برداري و نرم افزار اکسل برای محاسبات متغیرها استفاده گردید. نتايج این تحقیق نشان می دهد كه يك رابطه منفي و معنی دار بين نسبت بدهی شركت با ساختار دارایی (دارایی ثابت به کل داراییها)، سودآوری (حاشیه سود قبل از بهره و مالیات)، ارزش بازار به ارزش دفتری، نسبت آني شان و بازده دارایی ها وجود دارد. همچنین يك رابطه مثبت و معنی دار بين ساختار سرمایه شركت با اندازه شركت و نسبت پوشش هزينه بهره وجود دارد.

شماره نشریه: 
8
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: