سرآغاز 7 رویه در حسابداری مدیریت

دانشجویان DBA

سرآغاز 7 رویه در حسابداری مدیریت

دانش و پژوهش حسابداری

چکیده

حوزه حسابداری مدیریت تغییرات جالب توجهی به سوی روش‌ها و شیوه‌های پیشرفته تجربه کرد که دلیل آن واکنش به 1) بازاریابی تجاری و تکنیک‌های فروش که بطور فزاینده‌ای مشتری محور و نیاز به روش‌های برنامه‌ریزی مبتنی بر پیش‌بینی دارد و 2) مدیر عملیاتی نیاز به بهبود بهره‌وری برای حذف ضایعات، کوتاه شدن چرخه‌ی زمان، و افزایش کارایی و اثربخشی دارد، بود. این مقاله 7رویه در حسابداری مدیریت را پوشش می‌دهد.

شماره نشریه: 
42
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: