سرمایه فکری و عملکرد مبتنی بر ارزش و سرمایه فکری

دانشجویان DBA

سرمایه فکری و عملکرد مبتنی بر ارزش و سرمایه فکری

توسعه فن آوري هاي اطلاعاتي و شبكه هاي ارتباطي سهم به كارگيري دانش و اطلاعات در سطح جهاني را به ميزان زيادي افزايش داده است. در فضاي كسب و كار پيچيده و پرتحول كنوني، ادامه حيات سازمانها منوط به معرفي محصولات جديد ،خلق نو آوري و ارائه فرايندهاي ارزش افزا بر مبناي دانش نوين مي باشد. بدين جهت مديران ملزم به اندازه گيري سرمايه فكري بعنوان يك معيار مهم براي افزايش عملكرد كسب و كار سازمانها هستند .هدف اصلی تحقیق حاضر ، بررسی ارتباط بین سنجه های اندازه گیری عملکرد مبتنی بر ارزش و سرمایه فکری می باشد. لذا،ارتباط بین سنجه های اندازه گیری عملکرد مبتنی بر ارزش با سرمایه فکری در بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی ده ساله(1378-1387) در 70 شرکت مورد آزمون قرار گرفت . روش آماری بكار گرفته شده، تحلیل همبستگی، اجراي رگرسیون با روش حداقل مربعات معمواي بصورت مقطعي و با در نظر گرفتن متغير تاخيري به روش اتورگرسيون بوده است.براي انجام روش آماري از نرم افزارSPSS 18 و براي الگو سازي به روش اتو رگرسيون از 14 Minitab استفاده نموده‌ايم.نتایج حاکی از ارتباط معنی داری بین سنجه های اندازه گیری عملکرد مبتنی بر ارزش و سرمایه فکری در کلیه شرکتهای مورد مطالعه است. البته مدل ارزش افزوده اقتصادي نسبت به بقيه مدلها جهت برازش سرمايه فكري براساس آزمون آكائيك مناسب مي باشد. همچنین این ارتباط در کلیه صنایع مورد مطالعه قرار گرفت و بجز در برخي از صنايع در ساير صنايع به تایید رسیده است.

شماره نشریه: 
7
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: