سوء تدبیر در تدوین و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

دانشجویان DBA

سوء تدبیر در تدوین و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

چکیده مقاله :

یکی از منابع مهم درآمدی دولت ، درآمدهای مالیاتی است . به همین جهت ، مدیریت نظام مالیاتی کشور به عنوان یک سیستم فراگیر چند ضلعی که از طرفی با قانون ، از طرف دیگر با مجریان قانون و از دیگر سو با مودیان مالیاتی مواجه است اهمیتی مضاعف خواهد داشت . در این شرایط بررسی و تحلیل حقوقی و مالی نظام مالیاتی کشور و آنالیز نقاط ضعف حیاتی بوده و  به این منظور در مقاله پیش رو  قانون مالیات بر ارزش افزوده فعلی و پیشنویس اصلاحیه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده با نگرشی جدید مورد تحلیل واقع شده است .

شماره نشریه: 
42
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: