طراحی الگوی مدیریت بانک ها بر اساس اصول حاکمیت شرکتی

دانشجویان DBA

طراحی الگوی مدیریت بانک ها بر اساس اصول حاکمیت شرکتی

جلد
شماره نشریه: 
43
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: