طراحی مدل کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران: با تاکید بر نقش اقلام تعهدی

دانشجویان DBA

طراحی مدل کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران: با تاکید بر نقش اقلام تعهدی

چکيده:

هدف این تحقيق اندازه­گيري اقلام تعهدي غير نرمال از طريق مدل­سازي رگرسیون است. ابتدا با بررسي ادبيات و مصاحبه با خبرگان راه­کارهاي ممکن مدل­سازي اقلام تعهدي شناسايي و سپس براي آزمون کارايي راه­کارهاي بديل، خطاي نوع اول و خطاي نوع دوم محاسبه شدند. بر اساس يافته­ها، اندازه­گيري اقلام تعهدي مطابق رويکرد جريان­هاي نقدي(تعديل شده طبق FASB) نسبت به ساير رويکردها کاراتر است. از بين مولفه­هاي توضيح دهنده اقلام تعهدي "تغيير درآمد به کسر درآمد نسيه غيرمنتظره"، "جريان­هاي نقد عملياتي" و "اقلام تعهدي با وقفه" به کارايي مدل کمک مي­کنند. لحاظ جزء ثابت و هم مقياس­سازي با ميانگين ارزش بازار نسبت به ساير رويکردها بهتر است. تقريباً کليه مدل­ها (شامل مدل حاصل تحقيق) از حيث خطاي نوع اول کارايي مناسبي دارند، اما در مورد خطاي نوع دوم تنها مدل تحقيق داراي کارايي مناسبي مي­باشد. بدين ترتيب مدل تحقيق، در ارتباط با شناسايي شرکتهايي که دستکاري سود داشته اند قدرت مناسب تري دارد.

نویسندگان: 
شماره نشریه: 
25
فصل انتشار: 
سال انتشار: