طراحی و تبیین مدل پیش بینی محافظه کاری حسابداری با تاکید بر ارتباط آن با میانگین موزون هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

طراحی و تبیین مدل پیش بینی محافظه کاری حسابداری با تاکید بر ارتباط آن با میانگین موزون هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اعتبار دهندگان بدنبال كسب اصل و بهره وامها ( بعنوان بازده مورد انتظارشان) بوده و سهامداران بازده مورد انتظار خود را از محل سود حاصل از فعاليتهاي شركت وتغييرات قيمت سهام - كه در ازاء فعاليت روبه رشد شركت حاصل مي گردد- دنبال مي كنند. در اين ميان مديران شركتها براي كاهش هزينه هاي مالي و تحقق سود پايدار مورد انتظار سهامداران به دنبال كنترل ميانگين موزون هزينه سرمايه مي باشند. دراين بين محافظه کاری حسابداری ميثاقي است كه با اندازه گيري صحيح و محافظه کارانه نتایج حاصل از فعالیت بنگاههای اقتصادی ، منجر به كاهش سود اندازه گيري شده و سود نقدي توزيع شده مي گردد و نهايتاً از اين طريق اطمينان لازم براي تسويه اصل و بهره بدهيها و تحقق بازده مورد انتظار بلند مدت سهامداران را محقق مي سازد . هدف اين تحقيق بررسي ارتباط بين ميثاق محافظه كاري و اجزاء هزینه های تامین مالی درشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران وارائه مدلي براي پيش بيني ميزان رعايت محافظه کاری حسابداری در شركتها است. روش تحقیق قیاسی – استقرایی و روش کتابخانه ای ، قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران و قلمرو زمانی آن، دوره ده ساله بین سالهای 1375 تا 1385 می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون استفاده شده است.نتیجه این تحقیق وجود همبستگی بین برخی از اجزاء هزینه تامین مالی با محافظه كاري حسابداری و ارائه مدلی برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری می باشد.

شماره نشریه: 
5
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: