مبانی تئوری حسابداری محیط زیست در اسلام

دانشجویان DBA

مبانی تئوری حسابداری محیط زیست در اسلام

چکیده:

اسلام در كنار توجه‌ به‌ مسائل‌ معنوي‌ و روحي، انسان‌ را به‌ احترام‌ به‌ موجودات‌ پيرامون‌ خود و نيز پاكيزگي‌ محيط‌ اطرافش‌ ترغيب‌ كرده، آموزه‌هایی‌ را برای حفاظت‌ از محيط‌ زيست‌ بیان نموده است. در اين‌ پژوهش‌ با بهرمندی از آیات قران و تحقیقات پیشین، مبانی تئوری اسلام در حوزه حسابداری محیط زیست، که از مفاهیم نوین حسابداری در هزاره جدید می‌باشد، ارائه شده است. در بخش‌ اول، اهميت‌ محيط‌ زيست‌ در اسلام‌ حول پنج محور توحید، امانتداری، عدالت اجتماعی، جهان شمولی آموزه‌های اسلام، و تحسین زیبایی طبیعت بیان گردیده‌، سپس با استفاده‌ از این مبانی محوری، تئوری حسابداری محیط زیست در اسلام بسط داده می‌شود. در این تئوری، از طریق سیستم حسابداری، ایجاد یک سیستم اطلاعاتی جامع پیشنهاد می‌شود که دربردارنده اطلاعات مالی و غیرمالی و نیز مکانیزم‌های نظارت و پاسخگویی می‌باشد. واژگان کلیدی: تئوری، حسابداری، گزارشگری، محیط زیست، اسلام.

نویسندگان: 
شماره نشریه: 
37
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: