محتوای اطلاعاتی سود و چرخه نوسانات سود و جریان های نقدی

دانشجویان DBA

محتوای اطلاعاتی سود و چرخه نوسانات سود و جریان های نقدی

محتوای اطلاعاتی یک معیار حسابداری، به میزان استفاده و فایده آن در فرایند تصمیم¬گیری استفاده-کنندگان اطلاعات اشاره دارد. تحقیقات گذشته بیشتر به بررسی محتوای اطلاعاتی رقم سود پرداخته اند. هدف تحقیق حاضر، آزمون محتوای اطلاعاتی سود با در نظر گرفتن چرخه نوسانات سود و جریان های نقدی می باشد.جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده، که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 50 شرکت طی دوره 1378 تا 1387 انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تجزیه و تحلیل پانلی استفاده شده است.نتایج تحقیق بیانگر آنست، سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی می باشد. از دیگر یافته های تحقیق آنست، که محتوای اطلاعاتی سود حسابداری، در شرکت-هایی که دارای سود هموارتری نسبت به جریان نقدی بوده اند، کاهش یافته است.

شماره نشریه: 
8
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: