مدیریت سود، انگیزه ها و راه کارها

دانشجویان DBA

مدیریت سود، انگیزه ها و راه کارها

با توجه به این که صورت های مالی اطلاعات مربوط و با ارزشی را برای گروه های برون سازمانی فراهم می‌کند، اتکای شدید بر اعداد حسابداری و به ویژه سود، انگیزه های قدرتمندی را برای مدیران ایجاد می کند تا سود را به نفع خودشان دستکاری کنند. مدیریت سود ، الزامأ عملکرد واقعی شرکت را منعکس نمی کند و ممکن است منجر به ارائه اطلاعات نادرستی در مورد شرکت شود و در نتیجه باعث قضاوت نادرست سهامداران و سرمایه گذاران در مورد عملکرد شرکت شود. بنابراین، برای یک سازمان، وجود یک مکانیسم حاکمیت شرکتی اثربخش برای حفاظت از حقوق سرمایه گذاران در دستیابی به اطلاعات درست و منصفانه در مورد شرکت حیاتی است. در این مقاله، پس از تعریف مدیریت سود، انواع آن و انگیزه های مدیریت سود ، راهکارهای مقابله با مدیریت سود، یعنی حاکمیت شرکتی و مکانیسم های آن تشریح می شود.

شماره نشریه: 
1
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: