مروری بر اجرای بهایابی بر مبنای فعالیت در بخش خدمات بهداشتی درمانی

دانشجویان DBA

مروری بر اجرای بهایابی بر مبنای فعالیت در بخش خدمات بهداشتی درمانی

این مقاله مروری بر تحقیق هایی پیرامون روش بهایابی بر مبنای فعالیت و اجرای آن در حوزه خدمات بهداشتی درمانی است. در ابتدا نحوه و مبنای اجرای روش بهایابی بر مبنای فعالیت، مزایا و محدودیت های آن بطور مختصرارائه گردید. سپس به پژوهش های بها یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی ایران و برخی کشورها اشاره شده است و تاثیر پیاده سازی این روش و مقایسه بهای تمام شده حاصل از آن با نرخ های تعرفه مصوب بررسی شد. نتایج تحقیق ها در ایران نشان می دهد که تفاوت فاحشی بین بهای تمام شده خدمات و تعرفه های تعیین شده وجود دارد، که ناشی از عدم برنامه ریزی و استفاده بهینه از منابع و ظرفیت بلا استفاده می باشد. تحقیق ها بیان می کنندکه بخش عمده هزینه های خدمات درمانی را هزینه های پرسنلی و هزینه استهلاک تجهیزات ومواد غیر مصرفی تشکیل می دهند. اجرای روش بهایابی بر مبنای فعالیت منجر به تعیین بهای تمام شده صحیح تر ، بهبود عملکرد و افزایش بهره وری می گردد.

شماره نشریه: 
33
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: