مروری بر مبانی نظری حسابداری بهای تمام شده گردش مواد

دانشجویان DBA

مروری بر مبانی نظری حسابداری بهای تمام شده گردش مواد

چكيده

در سال هاي اخير تجارت جهانی در ارتباط با كاربرد موثر مواد و انرژی با چالشي جدي روبرو شده است. حسابداری بهای تمام شده گردش مواد مي تواند به عنوان یک ابزار پیشنهادي مدیریتی نقش مهمي را ايفا نمايد .در همين راستا استاندارد بین المللی جدید حسابداری مدیریت زیست محیطی ، ایزو 14051، منتشرشد. نگرانی هایی در مورد فقدان تئوری ، دانش و آگاهی و کاربرد این ابزار در عمل وجود دارد. سازمان ها می توانند با شناخت حوزه های اضافی و جدید کاربرد حسابداری بهای تمام شده گردش مواد از اين روش در بخش های خاص سازمان خود بهره گيرند.  این مقاله ضمن بررسي ادبیات پژوهشي موجود در مورد حسابداری بهای تمام شده گردش مواد و همچنين محدوده کاربرد این ابزار در شرکت ها به بررسي ديدگاه هاي مديريتي موجود در ارتباط با اين روش مي پردازد.

شماره نشریه: 
20
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: