مشکل خطای اندازه گیری شاخص Q توبین، معیاری تاثیر گذار بر انجام تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت ها

دانشجویان DBA

مشکل خطای اندازه گیری شاخص Q توبین، معیاری تاثیر گذار بر انجام تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت ها

دانش و پژوهش حسابداری

چکیده:

     در علم اقتصاد نظريه هاي بسياري پيرامون رفتار سرمايه گذاري شرکت ها در سطوح خرد و کلان اقتصادي مطرح شده است. تا به امروز الگوي q توبين يکي از مهمترين نظريه هاي نئوکلاسيکي سرمايه گذاري است که در پژوهش هاي بيشماري مورد استفاده قرار گرفته است. جيمز توبين در سال هاي 1968 و 1969 با ارائه اين نظريه سعي در ارائه الگوي کاملي از رفتار سرمايه گذاري در شرکت ها نمود. در اين پژوهش به دنبال پژوهش هاي تجربي اخير بر روي رابطه جريان هاي نقدي و سرمايه-گذاري ها، براي نخستين بار در پژوهش هاي حسابداري مالي ايران، مشکل بروز خطاي اندازه گيري در شاخص Q توبين، نقض کامل بودن تئوري توبين و نامناسب بودن آن جهت بهره گيري در راستاي انجام سرمايه گذاري ها مطرح مي گردد.

شماره نشریه: 
40
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: