مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 22

دانشجویان DBA

مطالعات حسابداری و حسابرسی شماره 22

جلد مطالعات حسابداری و حسابرسی

چکیده:

     این تحقیق به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست‏های مالی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏پردازد. انعطاف پذیری مالی از طریق پنج متغیر فرصت‏های رشد، نسبت سودآوری، نرخ موثر مالیاتی، شکاف قیمتی و شدت نقدینگی دارایی‏ها و سیاست‏های مالی نیز از طریق توزیع سود نقدی، اهرم مالی و نگهداشت وجوه نقد اندازه گیری گردید.نتایج آزمون‏ها با استفاده از اطلاعات شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1383 الی 1392 حاکی از آن است که بین متغیر‏های انعطاف پذیری مالی (به غیر از نرخ موثر مالیاتی) و توزیع سود نقدی رابطه منفی ومعنادار برقرار است. بین متغیرهای انعطاف پذیری مالی (نسبت سودآوری و شدت نقدینگی دارایی‏ها )و اهرم مالی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، همچنین نتایج نشان می‏دهد که بین متغیر‏های انعطاف پذیری مالی، ( نسبت سودآوری، شکاف قیمتی و شدت نقدینگی دارایی ها) و نگهداشت وجوه نقد رابطه مثبت و معنادار برقرار است.

واژه‏های کلیدی: انعطاف پذیری مالی، سیاست مالی ،نسبت سودآوری، شدت نقدینگی، شکاف قیمتی.

شماره نشریه: 
22
فصل انتشار: 
سال انتشار: