مطالعة رابطة بين پايداري اقلام تعهدي و بازده سهام

دانشجویان DBA

مطالعة رابطة بين پايداري اقلام تعهدي و بازده سهام

چکیده: این مقاله با کاربست یک رویکرد ترازنامه ای به بررسی رابطۀ بین پایداری اقلام تعهدی و بازده سهام می پردازد. تعریف جامعی از اقلام تعهدی که بیانگر تغییر در تمام داراییهای غیرنقدی منهای تغییر در تمام بدهیهاست، به کار بسته شده است. اسکات و همکاران اثبات کردند که پایداری جزء تعهدی سود از جزء نقدی آن کمتر است. چنانچه سرمایه گذاران پایداری کمتر سود را پیش بینی نکنند، این موضوع ممکن است به قیمت گذاری نادرست سهام بینجامد. اگر سرمایه گذاران مفاهیم پایداری اقلام تعهدی را درک کنند، نباید هیچ رابطه ای بین اقلام تعهدی و بازده غیرعادی سهام  وجود داشته باشد. با این وجود، اگر سرمایه گذاران بی تجربه در پیش بینی پایداری کمتر جزء تعهدی سود کوتاهی کنند، یک رابطۀ منفی بین جزء تعهدی و بازده غیرعادی سهام وجود خواهد داشت. جامعة آماري اين پژوهش متشكل از شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1380 الی 1387 است كه نمونه اي به حجم 141 شركت از آن انتخاب شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین اقلام تعهدی و بازده سهام رابطۀ منفی معنادار وجود ندارد.

شماره نشریه: 
21
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: