مقايسه عملكرد شركت ها قبل وبعد از خصوصی سازی

دانشجویان DBA

مقايسه عملكرد شركت ها قبل وبعد از خصوصی سازی

براساس اصل 44 اقتصاد ایران از 3 بخش جدا تشکیل شده است : دولتی، تعاونی وخصوصی .بخش دولتی شامل تمام صنایع بزرگ، معادن، راهها، راه آهن و... می باشد.بخش تعاونی شامل شرکت های تعاونی فعال در تولید وتوزیع می باشد. بخش خصوصی شامل شرکتهاو تولید کننده های خصوصی، صنایع ساخت و دیگرفعالیت های خدماتی وتجاری که بیش از بخش دولتی و تعاونی فعالیت می کنند.در نتیجه بخش خصوصی نقش بسیار بزرگی را بازی می کند.این مقاله تاثیر خصوصی سازی را از طریق تجزیه وتحلیل اقتصادی و آماری مورد بررسی قرار می دهد.( تفاوت بین عملکرد قبل از خصوصی سازی وبعد از آن)این تحقیق کارایی خصوصی سازی را از طریق ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای تولیدی خصوصی شده بین سال های 1380 تا 1387 مورد آزمون قرار می دهد. این دوره شامل دوره های قبل از خصوصی سازی وبعد از خصوصی سازی شرکتهای تحت بررسی می باشد. به منظور دستیابی به هدف تحقیق داده های مورد نیاز از صورت های مالی سالانه شرکت ها جمع آوری گردید.یافته ها نشان داد که برنامه خصوصي سازی تاثیر ترکیبی بر عملکرد شرکت های تحت بررسی دارد. برنامه خصوصی سازی همچنین تاثیر مثبتی بر عملکرد مالی شرکت مانند جریان نقد عملیاتی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و تاثیر منفی بر نرخ بازده سرمایه گذاری دارد.

شماره نشریه: 
1
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: