مقایسه و تحلیل نسبت های مالی در شرکتها با تامین مالی درون و برون ترازنامه ای در بورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

مقایسه و تحلیل نسبت های مالی در شرکتها با تامین مالی درون و برون ترازنامه ای در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

این تحقیق مقایسه و تحلیل نسبت های مالی در شرکتها با تامین مالی درون و برون ترازنامه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به اینکه معاملات تامين مالي خارج از تراز نامه انواعي از معاملاتي هستند كه به صورتي از نمايش كامل از فعاليتها و رويداد هاي مالي رخ داده شده در حسابها نشان داده نمي‌‌شود اين گونه معاملات باعث تغيير در ساختار سرمايه از طريق عدم ثبت بدهي‌‌ها و تعهدات عمده در صورتهاي مالي (تراز نامه) مي شود. روش این تحقیق روش توصیفی- مقایسه اي می‌‌باشد و نمونه آماري شامل 100 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران که در طی سال هاي 1389-1393 فعال بوده‌‌اند و از تامین مالی درون و برون ترازنامه ای استفاده کرده‌‌اند. ابتدا شركتهاي مرتبط با تامين مالي خارج از تراز نامه بين سالهاي 1389 -1393 با استفاده از گزارش حسابرس مستقل شناسائي و اطلاعات مربوط استخراج و از طريق روشهاي آماري اقدام به آزمون فرضيه ها شده است. نتایج آماری بدست آمده حاکی از رابطه همبستگی قوی بین نسبتهای مالی و بدهی قبل از احتساب تامین مالی خارج از ترازنامه و بعد از آن می‌‌باشد. بین نسبت آنی در شرکت های فاقد تامین مالی خارج از ترازنامه و شرکتهای دارای تامین مالی خارج از ترازنامه تفاوت معنی‌‌داری وجود ندارد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین نسبت نقدینگی در شرکت های فاقد تامین مالی خارج از ترازنامه و شرکتهای دارای تامین مالی خارج از ترازنامه تفاوت معنی‌‌داری نیست. همچنین مشخص گردید که تامین مالی خارج از ترازنامه اثر مستقیمی بر روی نسبت بدهی به ارزش ویژه دارد.­

شماره نشریه: 
25
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: