نحوه ي ارائه ي برتر صورت جريان وجوه نقد از ديدگاه گروه هاي مختلف درايران

دانشجویان DBA

نحوه ي ارائه ي برتر صورت جريان وجوه نقد از ديدگاه گروه هاي مختلف درايران

در عمده‌ي كشورها، بويژه كشورهاي آنگلوساكسون غیراز انگلستان صورت جريان وجوه نقد سه بخشي است. در مقابل، در ايران اين گزارش داراي 5 بخش مي باشد. علاوه بر اين، مدلي از صورت جريان وجوه نقد در قالب چهار بخش در اين تحقيق بررسی شده است. در تحقيق حاضر با اتكاء بر طرح زمينه يابي مقطعي،ديدگاه هاي دانشگاهيان رشته‌ي حسابداري، اعضاي جامعه حسابداران رسمي و سرمايه گذاران حرفه اي در مورد نحوه ي ارائه ي برتر صورت جريان وجوه نقد، مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آزمون علامت رتبه اي و يلكاكسون نشان داد كه مدل 5 بخشي صورت جريان وجوه نقد از دو مدل چهار بخشي و سه بخشي بهتر و مدل چهار بخشي نيز از مدل سه بخشي بهتر است. نتايج آزمون رتبه اي فريدمن نيز نشان مي دهد كه مدل پنج بخشي از مدل چهار بخشي و اين مدل از مدل سه بخشي برتر است و تفاوت بين اين مدل ها معنادار است. علاوه بر اين براساس آزمون هاي كروسكال- واليس و يو من- ويتني مشخص شد، بين ديدگاه هاي گروه هاي مختلف در خصوص نحوه‌ي ارائه‌ي برتر صورت جريان وجوه نقد تفاوت معناداري وجود ندارد.

شماره نشریه: 
7
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: