نقش دو طرفه حسابداری و پاسخگويي در برابر افکار عمومي

دانشجویان DBA

نقش دو طرفه حسابداری و پاسخگويي در برابر افکار عمومي

پاسخگويي با حسابداري، از بدو پيدايش دولت¬ها رابطه داشته است. در این رابطه، حسابداري نقش اساسي در ايفا و ارزيابي پاسخگويي به عهده دارد. پاسخگویی نیز به عنوان مبنا و شالوده حسابداری در نظر گرفته می¬شود. در سالهاي اخير، روشهاي پاسخگويي جديدی، از جمله پاسخگویی مبتنی بر وب و پاسخگویی آنلاین، به وجود آمده است. از سوی دیگر، وجود دیدگاه¬های متفاوت از جمله دموکراتیک، قانونی و آموزشی باعث شده تا نقش دو طرفه حسابداری و پاسخگویی تحت تاثیر افکار عمومی قرار گیرد. در این مقاله، نقش دو طرفه حسابداری و پاسخگويي در برابر افکار عمومي‌ از منظر دیدگاه¬های مختلف بيان ميشود. در ديدگاه دموکراتيک، حسابداری و پاسخگويي بايد به طور موثر فعاليتهاي دولت را به زنجيره واگذاري مسئوليتها مرتبط کنند. در دیدگاه قانوني، ضروري است تا از طریق اطلاعات حسابداری مبتنی بر پاسخگویی، سوء استفاده از حقوق عمومي ‌کشف و يا از آن جلوگيري شود. در دیدگاه آموزشي، کارایی پاسخگویی دولت وابسته به کارایی سیستم حسابداری است.

شماره نشریه: 
2
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: