نقش رسانه در حاکمین شرکتی

دانشجویان DBA

نقش رسانه در حاکمین شرکتی

چکیده:

نقش رسانه‌ها در سده‌ی معاصر، هر روز بيش از بيش برجسته شده است.  فشار رسانه می تواند مدیران و اعضای هیئت مدیره را ناگزیر سازد تا بگونه ای رفتار کنند که به لحاظ اجتماعی قابل پذیرش باشد. مدیران دارای سرمایه خوشنامی هستند که تحت تاثیر ریسک تصمیم های تخصیص منابع شرکت تحت مدیریت آنان قرار دارد و سطح  و لحن توجه رسانه، تاثیر تصمیم هاي خرید دارای ارزش منفی مدیران را بر سرمایه خوشنامی آنان برجسته می‌کند. این پژوهش به بررسی مطالعات خارجی در خصوص نقش رسانه در حاکمیت شرکتی بنگاه های اقتصادی پرداخته است. نتایج تحقیقات مذبور نشان دادند که تصمیم های مدیران برای تحصیل شرکتهای سهامی پیشنهاد شده بطور منفی با عکس العمل بازار سهام به اعلان خبر معاملات پیشنهاد شده همبستگي دارد، بویژه وقتی که عکس العمل بازار سهام منفی است. نگرانی بابت تاثیر قصد تحصیل دارای اثر کاهش ارزش بر سرمایه مشهود و سرمایه خوشنامی سبب مي‌شود که مدیران تحریک شده و به صدای بازار گوش دهند.

واژه هاي كليدي: پوشش رسانه، حاکمیت شرکتی، سرمایه خوشنامی، اعلان اخبار خرید، تخصیص منابع

شماره نشریه: 
43
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: