نقش ها و مسئولیت های حسابداران مدیریت در عصر جهانی سازی صفحه 115-102

دانشجویان DBA

نقش ها و مسئولیت های حسابداران مدیریت در عصر جهانی سازی صفحه 115-102

چکیده:

حرفه حسابداری شاهد انتقاد شدید دیگری در رابطه با آشفتگی اقتصادی جهانی اخیر بوده است. سؤالات زیادی در مورد نقش حسابداران در عصر جهانی سازی مطرح شده است. در نتیجه، فرصت های تحقیق بیشتری در مورد نقش حسابداران با تمرکز ویژه بر دگرگونی آن از گذشته تا امروز، با ملاحظه جهت حرکت حسابداران آینده در کسب و کارهای خصوصی و دولتی بوده است. بنابراین این تحقيق به دنبال بررسی نقش حسابداران، چالش های آنها و ادراکات عموم نسبت به حسابداران در عصر جهانی سازی است.

شماره نشریه: 
21
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: