نوسانات نرخ ارز و بازده سهام در ایران

دانشجویان DBA

نوسانات نرخ ارز و بازده سهام در ایران

چکیده

نوسان نرخ ارز بعنوان علامتی از بی ثباتی و نااطمینانی بر تمامی متغیرهای مهم اقتصادی تأثیر می‏گذارد. هدف این مقاله بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام در بازار سهام تهران طی دوره 1380 تا 1389 است. بدین منظور ما بر مدلهای گارچ و رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‏های ماهانه تمرکز کرده‏ایم. نتایج حاکی از آنست که نوسانات نرخ واقعی ارز همانگونه که با انتظارات تئوریک مطابق است یک اثر منفی زیان آور بر بازده سهام دارد.

شماره نشریه: 
22
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: