هزینه های زیست محیطی و سیستم های حسابداری

دانشجویان DBA

هزینه های زیست محیطی و سیستم های حسابداری

چکیده

در سالهای اخیر رشد اقتصادی بهمراه رشد روزافزون جمعیت باعث تشدید استفاده از منابع طبیعی و در نتیجه وارد آمدن خسارات فراوان به کره زمین گردیده است.کاهش خسارات وارده به محیط زیستکه عمدتا می تواند از طریق مدیریت کارآمد هزینه های عملیاتی صورت گیرد، یکی از دغدغه های اصلی سازمانهای امروزی بحساب می آید.از طریق حسابداری محیط زیست[1]که توسعه ی پایدار هدف اصلی آناست، شرکتها می توانند به یک مزیت رقابتی[2]پایدار دست یابند.هزینه های زیست محیطی جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی است. به دلیل عدم استفاده از ارزشهای مبتنی بر بازار در محاسبه هزینه های مرتبط با محیط زیست، بکارگیری حسابداری محیط زیست مستلزم ایجاد تغییر در فرهنگ است.حسابداری محیط زیست به معنای جمع آوری، تجزیه وتحلیلواستفاده از اطلاعات مالی وغیر مالی با هدف بهینه سازی عملکرد اقتصادی واستفاده معقول از منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین بکارگیری این اطلاعات در محاسبه ی بهای تمام شده ی کالا وخدمات می باشد(Bennett et al,2003).در این مقاله تلاش می شود مواردی همچونآسیب های وارده به محیط زیست، مسئولیت شرکتها در قبال این آسیبها، ضرورت بازنگری ارتباطات موجود بین صنایع و محیط زیست، و ارزیابی اثرات و آسیبهای زیست محیطی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.در نهایت، اهداف حسابداری زیست محیطی و نحوه ی افشا وگزارش اطلاعات مرتبط با هزینه های زیست محیطی مورد مطالعه و تاکید قرار می گیرد.

 


[1]Environmental Accounting

[2]Competitive Advantage

 

شماره نشریه: 
37
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: