هزینه یابی،ارزش گذاری و گزارشگری منابع انسانی

دانشجویان DBA

هزینه یابی،ارزش گذاری و گزارشگری منابع انسانی

منابع انساني ماهر و متخصص براي يك سازمان همانند داراييهاي فيزيكي و سرمايه گذاري هاي آن سازمان داراي اهميت بوده و مديران سازمانها به منظور افزايش كارايي سازمان تحت سرپرستي خود همواره مبالغ هنگفتي را صرف آموزش و پرورش كارگران و كارمندان مي نمايد اما سيستم حسابداري منابع انساني كه براي پردازش اطلاعات قرار گيرد تا كنون عملاً مورد استفاده سازمانها قرار نگرفته است.
حسابداری امروزین، حسابداری محصولات نامشهود هستند. از این رو دارایی هایی که این محصولات ایجاد می کنند نیز عمدتاً دارایی های نامشهود است. حسابداری منابع انسانی، با ارائه اطلاعات در مورد معیارهای ارزیابی منابع انسانی، کارکرد منابع انسانی را در رسیدن سازمان به اهداف و راهبردهای خود و بطورکلی بهروری سازمانی، مشخص می کند و به این ترتیب زمینه را جهت بهبود و ارتقای آن فراهم می سازد.
در این مقاله با ذکر تاریخچه ای ازحسابداری منابع انسانی و اقدامات صورت پذیرفته تاکنون به انواع روش های هزینه یابی و ارزشیابی منابع انسانی اشاره گردید و معایب و مزایای هر یک از روش های به تفکیک اشاره گردیده است. برای اطلاع استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکتها در خصوص منابع انسانی بایستی به نحوی گزارشگری در خصوص این منابع با اهمیت سازمان ها صورت پذیرد، در این راستا برخی از روش های گزارشگری حسابداری منابع انسانی در این مقاله مطرح گردیده است.
کلمات کلیدی : حسابداری منابع انسانی،هزینه یابی،ارزش گذاری،گزارشگری

شماره نشریه: 
4
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: