واحد های دولتی و پاسخگویی تعهدی

دانشجویان DBA

واحد های دولتی و پاسخگویی تعهدی

دانش و پژوهش حسابداری

چکیده:

     حسابداري در دنیاي پیچیده امروز نقش درخور ملاحظه اي در اداره امور دولتها و حکومتهاي محلی ایفا می نماید. حسابداري بخش عمومی و بالاخص دولتی تا اواخر دهه هفتم قرن بیستم به مجموعه اي از روشها و رویه هاي فنی اطلاق می گردید که بر اساس آن منابع ومصارف مالی دولتها و حکومتهاي محلی ثبت و ضبط و گزارش می گردید. در نظام هاي حکومتی مردم سالار مشروعیت قدرت دولت ها بر رضایت مردم استوار است.در واقع دولتمردان وکلایی هستند که مردم اداره امور مشترك خود را بر پایه یک وفاق اجتماعی به آنان می سپارند و البته روشن است که چنین وکالتی, مسئولیت هاي متعددي به دنبال دارد .از جمله این مسئولیت ها, تهیه و ارائه اطلاعات لازم براي پاسخگویی در رابطه با امور تحت مدیریت دولتمردان است. [3] حسابداري تعهدي، وضع موجود واحد گزارشگر را بهتر توصيف ميكند و معيارهاي حسابرسي كاركرد را بهبود مي بخشد. بكارگيري حسابداري تعهدي موجب تهيه اطلاعات سودمندتر براي بهبود تخصيص منابع، افزايش پاسخگويي، افزايش شفافيت اطلاعاتي و ايجاد آگاهي نسبت به اثرات اقتصادي ميشود. [2]

نویسندگان: 
شماره نشریه: 
40
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: