ویژگی¬های کیفی گزارشات سیستم¬های اطلاعاتی حسابداری و مفید بودن کسب وکار الکترونیک در صنعت هتلداری ایران

دانشجویان DBA

ویژگی¬های کیفی گزارشات سیستم¬های اطلاعاتی حسابداری و مفید بودن کسب وکار الکترونیک در صنعت هتلداری ایران

چکیده:

   افزایش رقابت و نیاز به اطلاعات به­موقع براي تصمیم­گیري، از مشخصه هاي محیط تجاري امروزي محسوب می شود. از این­رو سرعت تهیه و عرضه این اطلاعات و گزارشات همراه با رشد سریع پردازش اطلاعات به­وسیله تجهیزات مخابراتی پیشرفته و بهره­گیري از فناوري ارتباطات ضروری است. لذا جهت بررسی موضوع در پژوهش حاضر، بنابر مبانی نظری موجود به بررسی تأثیر برخی از ویژگی­های کیفی اطلاعات حسابداری حاصل از سیستم­های اطلاعاتی حسابداری بر تعدادی از ویژگی­های خاص تجارت الکترونیک در صنعت­هتلداری پرداخته شده است.

   از آنجا که سطح  صنعت هتلداری در ایران گسترده و پراکنده بوده، نمونه مورد بررسی در این تحقیق شامل کلیه 70هتل 3و4و5 ستاره در سطح شهرهای تهران و مشهد در نیمه اول سال 1394 می باشد. جهت جمع­آوری داده­های لازم 160پرسشنامه بین مدیران مالی و اجرایی این هتل­ها توزیع شد که پس از جمع­آوری و بررسی در نهایت 135 پرسشنامه مورد پذیرش قرار گرفت و در تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون آماریt-student مورد استفاده قرار گرفته­اند. نتایج حاکی از آن می­باشد  که، بین ویژگی­های کیفی اثربخشی، کیفیت، مربوط بودن، به­موقع­بودن و قابل مقایسه بودن با به ترتیب کنترل ریسک، کنترل هزینه، شراکت، خطرپذیری و تدام تجارت(ابعاد عملکرد تجارت الکترونیک)رابطه وجود دارد. ولی بین مفیدبودن و قابلیت اعتماد به ترتیب با رضایت مشتری و مدیریت زنجیره ارزش رابطه معناداری وجود ندارد. که با توجه به مبانی نظری موجود دست یافتن به چنین نتیجه­ای منطقی به نظر می­رسد.

شماره نشریه: 
19
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: