پنجاه دو ابزار برای حسابداري مدیریت

دانشجویان DBA

پنجاه دو ابزار برای حسابداري مدیریت

گاهي اوقات جمع آوري اطلاعات درباره ابزارها و تكنيك هاي حسابداري مديريت خيلي مشکل به نظر مي رسدو این برای محقق درپيدا كردن ابزارها و تكنيك هااز اینجا و آنجا دردسر ایجادمی کند.از طرف ديگر در بعضی از مواقع، برخی می خواهند که مبناهايي از ابزارو تكنيك هاي مختلف مورد استفاده در حسابداري مديريت را بدانند. به منظور تامين اين اهداف مجادله انگيز، در اين مقاله اطلاعات و تکنیک های مختلف حسابداری مدیریت ازکتاب های مختلف ، مجلات و مقالات جمع آوری شده است .در این مقاله 52 ابزار و تكنيك هاي حسابداري مدیریت بحث می شود که متن بعدی از مقاله قبلي ام ازابزار های حسابداری مدیریت ،در آن خلاصه شده است .

شماره نشریه: 
34
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: