پيش بيني بازده سهام با استفاده از نسبت هاي بازار درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

دانشجویان DBA

پيش بيني بازده سهام با استفاده از نسبت هاي بازار درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر نسبت هاي بازار بر پيش بيني بازده سهام عادي در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت تعریف نسبت های بازار از چهار متغیر  قيمت بازار به سود هر سهم، قيمت بازار به ارزش دفتري هر سهم، قيمت بازار به قیمت فروش هر سهم و سود هرسهم استفاده شده است. روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعه، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است، تعداد 159 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386الی 1388 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سالهای 1386تا 1388 بين نسبت سود هرسهم با پیش بینی بازده سهام، در سال 1386 بین نسبت قيمت بازار هر سهم به قیمت فروش هر سهم با پیش بینی بازده سهام، در سالهای 1387و1388 بین نسبت قيمت بازار هر سهم به ارزش دفتري هرسهم با پیش بینی بازده سهام و در سالهای 1386و1387 بین نسبت قيمت بازار هر سهم به سود هر سهم  با بازده سهام پيش بيني شده  رابطه معناداري وجود دارد.

شماره نشریه: 
24
فصل انتشار: 
فایل PDF: 
سال انتشار: